3:55 am - wtorek Sierpień 13, 2019

Jak zdobyć patent żeglarski?

Patent żeglarski to dokument, który daje uprawnienia do kierowania jachtem określonej wielkości i rodzaju po określonych wodach. Aktualnie patent żeglarski ma wymiary 54 x 86 mm (jak karta bankomatowa czy polski dowód osobisty) i wykonany jest z tworzywa sztucznego. Patent żeglarski jest możliwy do zdobycia dla osób mających skończone 14 lat i które zdały egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności. Bez patentu nie można wypożyczyć łodzi albo jachtu. Uzyskanie patentu żeglarskiego wiąże się z nabyciem wymaganej wiedzy z zakresu m.in. żeglarstwa, meteorologii i bezpieczeństwa na wodzie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki obowiązują trzy stopnie żeglarskie: żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego i kapitana jachtowego. Egzaminy są wymagane na dwa pierwsze stopnie, a uprawnienia kapitańskie można zdobyć na podstawie stażu. Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która ukończyła 14 rok życia i zdała egzamin ze wskazanego zasobu wiedzy i umiejętności. Natomiast o patent jachtowego sternika morskiego może się ubiegać osoba, która ukończyła już 18 lat, odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi i zdała egzamin. Z tym ostatnim dokumentem można ubiegać się najwyższy patent – kapitana jachtowego. Do zdobycia patentu żeglarskiego należy odpowiednio się przygotować np. poprzez kursy. Dostępne są kursy żeglarskie w trybie weekendowym lub 7-14-dniowym. Ceny w zależności od stopnia, jaki chce się uzyskać i długości kursu, mieszczą się w przedziale od 650 do 2 tys. zł. Patent żeglarski uprawnia do prowadzenia określonej wielkości jachtów w określonych warunkach. Patent żeglarski jest nadawany bezterminowo. Należy pamiętać, że osoba zdająca egzamin na stopień żeglarza jachtowego według przepisów Polskiego Związku Żeglarskiego musi umieć pływać oraz posiadać zaświadczenie od lekarza o „braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa”. W skład zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarskiego wchodzą takie zagadnienia jak wiedza teoretyczna o budowie jachtów, zasady obsługi instalacji jachtowych, obsługa silnika jachtowego, natomiast teoria żeglowania składająca się z działów takich jak kursy jachtu względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, siły działające na jacht, stateczność jachtu, praca żagli oraz działanie steru, żegluga w trudnych warunkach pogodowych. Ponadto aby uzyskać patent żeglarski należy wykazać się wiedzą z działów jak zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku, podstawy locji, w tym: znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, mapy i przewodniki, drogi wodne i budowle hydrotechniczne. Patent żeglarski to także wiedza z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, działania w sytuacji wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, ratowanie człowieka za burtą, udzielanie pierwszej pomocy, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii. Ponadto należy opanować wiedzę z zakresu meteorologii, w tym: skala prędkości wiatru, zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, komunikaty meteorologiczne oraz należy poznać pomoce nawigacyjne, podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych, etykietę jachtową (zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie). W końcu patent żeglarski to umiejętności na wodzie takie jak manewry pod żaglami w zakresie: optymalnego doboru żagli do panujących warunków, prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą” i inne.

Filed in: ogólnie

Comments are closed.